Zagospodarowanie odpadow

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Jodłowej w Kraśniku reprezentowana przez EKOLAND POLSKA S.A.  z siedzibą na ul. Piłsudskiego 14.
Instalacja powstała zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, obsługując Region Południowo-Zachodni.

Zakres działalności:

  • instalacja MBP przetwarzająca zmieszane odpady komunalne
  • linia do segregacji frakcji selektywnej
  • stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych
  • kompostownia dynamiczna na odpady zielone

Odbiór odpadów

Zagospodarowanie odpadow

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Składowanie odpadów

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych