Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,a
• zużyte opony,
• odpady zielone,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
• a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Do tej pory nie wydano przepisów wykonawczych na podstawie art. 4a.

Odbiór odpadów

Zagospodarowanie odpadow

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Składowanie odpadów

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych