Składowanie odpadów

Nowoczesność wkraczająca we wszystkie dziedziny życia współczesnych społeczeństw wymusza zmianę podejścia do zagadnień związanych również z gospodarką odpadami. Zasadniczą różnicą w traktowaniu odpadów komunalnych jest zmiana postrzegania ich nie jako śmieci, ale cenne surowce wtórne.
Wymagania jakie stawia Unia Europejska krajom wspólnotowym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są wysokie.

Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, (Dz.U. 2017 poz. 19) które wprowadziło nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Wspiera ono ograniczenie składowania odpadów na rzecz ich ponownego użycia i recyklingu.

EKOLAND posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będące Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

 

Odbiór odpadów

Zagospodarowanie odpadow

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Składowanie odpadów

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych