PSZOK Niedrzwica

Zmiany w działaniu PSZOK w czasie pandemii od dnia 22.04.2020 r. zmiany dostępne tutaj

Do PSZOK bezpłatnie dostarczać mogą odpady komunalne właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niedrzwica Duża. Odpady nie będą przyjmowane od firm i instytucji.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43A, jest czynny w każdą sobotę, w godzinach od 7:30 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niedrzwica Duża takie jak:

 1. zużyte baterie i akumulatory,
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. zużyte opony z samochodów osobowych,
 5. przeterminowane leki,
 6. chemikalia w szczególności: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, płyny hamulcowe, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości zamieszkałej na jedno gospodarstwo domowe będzie mógł przekazać w ciągu roku do punktu PSZOK nie więcej niż 1,0 t odpadów w postaci gruzu itp. oraz nie więcej niż 1,0 m3 odpadów takich jak styropian, wełna mineralna, pianka poliuretanowa itp.
 8. frakcja surowcowa odpadów umieszczona w odpowiednio oznakowanych workach z podziałem na frakcję: papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne.
 9. popiół powstający ze spalania węgla bądź innych surowców energetycznych (za wyjątkiem odpadów) powstający wyłącznie w nieruchomościach zamieszkałych.
 10. inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi).

Na PSZOK nie są przyjmowane odpady takie jak:

 1. materiały zawierające azbest,
 2. papa,
 3. części samochodowe,
 4. opony ciągnikowe oraz pochodzące od maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych,
 5. odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej identyfikacji z uwagi na brak opakowań bądź etykiet,
 6. odpady w opakowaniach uszkodzonych, zawartość których może wydostać się na zewnątrz.
 7. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania punktu zawarte są w regulaminie:

Regulamin dla PSZOK