PSZOK Gmina Kraśnik

Zmiany w działaniu PSZOK w czasie pandemii od dnia 27.04.2020 r. zmiany dostępne tutaj

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać nieodpłatne odbieranie od mieszkańców niektórych odpadów.

I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK oraz nie odpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraśnik w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadów.

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Kraśnik, ul. Obwodowa 7 (baza MPK) i obsługiwany jest przez upoważnionego pracownika EKOLAND Sp. z o. o.

3. PSZOK czynny jest:

środa - godz. 10.00 – 18.00

sobota - godz. 10.00 – 18.00

II. Zasady szczegółowe:

1. Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kraśnik.

2. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu odpady potwierdzenie przyjęcia odpadu.

3. Uwagi dotyczące funkcjonowania PSZOK można zgłaszać pod nr tel. 81 884 35 84.

4. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.gminakrasnik.pl/images/REGULAMIN_-_PSZOK.pdf

III. Rodzaje odpadów odbieranych nieodpłatnie w PSZOK:

• Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych,
• Przeterminowane leki,
• Odpady wielkogabarytowe,
• Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opadowe),
• Detergenty,
• Środki ochrony roślin, 
• Opakowania zawierające substancje niebezpieczne,
• Lampy fluorescencyjne,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
• Odpady budowlane rozbiórkowe i poremontowe – w ilości do 2m3 rocznie od nieruchomości,
• Odpadowa papa,
• Materiały izolacyjne styropian, wełna, wata szklana, siding,
• Popiół,
• Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło,
• Termometry rtęciowe,
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (oddany do PSZOK zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) NIE MOŻE BYĆ ZDEMONTOWANY).

Odpady wymienione powyżej gromadzone są selektywnie, w zamykanych pojemnikach chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w pojemnikach, po zważeniu ich przez pracownika PSZOK.

Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być możliwe do identyfikacji.